Zadzwoń do nas!
PCO Solutions dezynfekcja dezynsekcja deratyzacja, Gdańsk

I. INFORMACJE OGÓLNE

Administrator („PCO Solutions”) – Pco solutions Daniel Sacewicz ul. Kielnieńska 45/18 Gdańsk tel. 886313414 email kontakt@pcosolutions.pl

Sklep – prowadzona przez Pco Solutions platforma teleinformatyczna, umożliwiającą Użytkownikom wyposażonym w odpowiednie urządzenie końcowe do zapoznawania się z Produktami i Usługami Sprzedającego, zawieranie umów sprzedaży oraz umów o świadczenie usług.

Produkt/Towar – rzecz ruchoma lub treści cyfrowe, w tym książki, audiobooki, ebooki, videokursy, akcesoria czytelnicze oferowane przez Pco Solutions za pośrednictwem Sklepu.

Treści cyfrowe – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, a w szczególności ebook, audiobook, videokurs oferowane przez Pco Solutions za pośrednictwem Sklepu, w ramach świadczenia usług.

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta ze Sklepu.

Serwis - platformy należące do Pco Solutions w skład których wchodzą, m.in. pcosolutions.pl

Konsument – Użytkownik, będący osobą fizyczną dokonującą ze Sklepem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. WYMAGANIA TECHNICZNE

2.1. Użytkownik może korzystać ze Sklepu pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Mozilla Firefox w wersji 3.5 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Google Chrome 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies, Apple Safari 4.0 z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

2.2. Użytkownik, który dokonuje w Sklepie zakupów Treści cyfrowych, może korzystać z nich pod warunkiem spełnienia przez urządzenia końcowe Użytkownika następujących wymagań technicznych:

a. format MOBI – czytnik Amazon Kindle, tablet, smartfon, komputer PC/Mac z zainstalowaną aplikacją do otwierania formatów MOBI.

b. format ePUB i PDF– komputer klasy PC lub Mac z monitorem o rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli, wyposażony w system operacyjny oraz program zdolny otwierać format ePUB, PDF (np. Adobe Acrobat Reader, Calibre, MobiPocket Reader), lub inne urządzenie końcowe, w tym czytnik ebooków, smartfon, tablet z zainstalowaną aplikacją do odtwarzania ww. formatów. Więcej informacji nt. obsługiwanych formatów i urządzeń Użytkownik znajdzie w zakładce Pomoc.

c. format Mp3 – urządzenie z zainstalowaną kartą dźwiękową i wyposażone w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk.

d. format Mp4 – urządzenie z wyświetlaczem o rozdzielczości minimalnej 800x600 pikseli z zainstalowaną kartą dźwiękową, kartą graficzną i wyposażone w słuchawki, głośniki lub inne urządzenie reprodukujące dźwięk i obraz. Niezbędny jest również dostęp do Internetu.

2.3. Dla Produktów dystrybuowanych na trwałych nośnikach typu CD/DVD/BD, pendrive, karta flash – urządzenie końcowe dodatkowo wyposażone w czytnik CD/DVD/BD, pendrive, karta flash.

III. SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

3.1. W ramach prowadzonego Sklepu, Pco Solutions oferuje sprzedaż produktów, w tym Treści cyfrowych Użytkownikom, po wcześniejszym dokonaniu zamówienia przez Użytkownika.

3.2. Zawarcie umowy następuje po złożeniu przez Użytkownika zamówienia z obowiązkiem zapłaty lub poprzez kliknięcie na klawisz „Zamawiam i zapłacę”. Użytkownik w ramach dostępnej opcji tzw. „multikoszyka” może nabywać towary, usługi i treści cyfrowe oferowane Pco Solutions. Użytkownik może również nabywać towary, usługi i treści cyfrowe poprzez aktywację odpowiedniego kodu.

3.3. Użytkownik może składać zamówienia 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

3.4. Użytkownik jest zobowiązany do pełnego oraz zgodnego ze stanem faktycznym wypełnienia "formularza zamówienia".

3.5. Po złożeniu przez Użytkownika zamówienia, otrzyma on na podany wcześniej adres email wiadomość potwierdzającą treść złożonego zamówienia, oraz pouczenie o przysługującym mu prawie do odstąpienia od umowy lub potwierdzenie o utracie prawa do odstąpienia, w związku ze złożonym przez Konsumenta żądaniem rozpoczęcia dostarczania treści cyfrowych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy. Pco Solutions zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia złożenia zamówienia. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.

3.6. Pco Solutions w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, co do rzetelności takiego zamówienia (w tym tożsamości Użytkownika).

3.7. Realizacja zamówienia dla Produktów rozpocznie się w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zamówienie zostało złożone i poprawnie opłacone. Treści cyfrowe zostaną dostarczone niezwłocznie po zawarciu umowy i poprawnym opłaceniu zamówienia, z zastrzeżeniem pkt. 3.8, przy czym proces ten w zależności od wybranego modelu płatności może trwać od kilku sekund (BLIK) do kilku dni (zwykły przelew). W przypadku konieczności weryfikacji zamówienia, zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy dzień pracujący następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

3.8. Użytkownik może zamówić Produkty oznaczone etykietą „w przedsprzedaży”. Termin realizacji takiego zamówienia zostaje wydłużony do czasu, kiedy produkt trafi do regularnej sprzedaży. Niniejszy zapis dotyczy również Treści cyfrowych, w tym ebook, audiobook, videokursy, multibook. Konsument każdorazowo będzie informowany o terminie realizacji zamówienia, poprzez stosowną informację, umieszczoną na karcie produktu.

3.9. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują zryczałtowanych kosztów przesyłki, z którymi Konsument będzie mógł się zapoznać najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się z umową.

3.10. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów znajdujących się w ofercie bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3.11. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty bez uprzedzenia.

3.12. Maksymalny czas realizacji zamówienia (do wysłania przesyłki do Użytkownika) w przypadku Produktów wynosi 7 dni. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy realizowanej przez Pocztę Polską oraz inne firmy kurierskie (do 10 dni). W przypadku przedsprzedaży zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą kompletacji wszystkich zamawianych książek. Datą realizacji zamówienia jest wówczas data określona „w realizacji od (dd.mm.rr)” przy konkretnym tytule. Data ta może ulec zmianie.

3.13. Pco Solutions nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika..

3.14. Sklep może w ramach promocji zawiesić pobieranie zryczałtowanej opłaty, umieszczając stosowną informację na stronach Sklepu.

3.15. Promocje dostępne w Sklepie nie łączą się ze sobą, chyba że Pco Solutions przewidział możliwość łączenia promocji, o czym Użytkownik zostanie poinformowany na stronach Sklepu, przed złożeniem zamówienia.

3.17. Koszt przesyłki, o którym mowa w pkt. 3.16, wliczony jest w kwotę pobrania.

3.18. Każda transakcja potwierdzana jest dowodem zakupu (eparagon) lub fakturą VAT. Użytkownik, dokonując zakupu wyraża zgodę na przesłanie faktury drogą elektroniczną. Zgoda ta może zostać cofnięta w każdym czasie. Chęć otrzymania duplikatu faktury w wersji papierowej należy zgłosić na adres mailowy kontakt@pcosolutions wraz z informacją o adresie, na który faktura ma zostać wysłana. Koszt wysyłki duplikatu faktury w wersji papierowej wynosi 30zł za każdą fakturę.

3.19. W zależności od rodzaju dokonanego zamówienia płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem przy odbiorze towaru, kartą płatniczą, przelewem na konto Sklepu. W przypadku dokonania zamówień w przedsprzedaży płatność następuję wyłącznie kartą płatniczą lub przelewem na konto Pco Solutions. Bieżące formy płatności określone są na stronie. W przypadku zamówień obejmujących książki w przedsprzedaży nie można wybrać formy płatności za pobraniem.

3.23. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, które mają zostać dostarczone w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Konsument wybierze inny sposób dostawy, o czym poinformuje Pco Solutions

3.24. Wszystkie produkty, teksty, grafiki, logotypy i oprogramowanie znajdujące się na stronie internetowej Sklepu są własnością Pco Solutions lub Pco Solutions posiada stosowne uprawnienia do korzystania z nich. Są chronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa autorskiego i praw pokrewnych oraz prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000r. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej i zakupionych produktów wyłącznie w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa.

3.25. Pco Solutions dla ochrony przed nieautoryzowaną dystrybucją Treści cyfrowych w formacie epub, MOBI, PDF, MP3, MP4 stosuje zabezpieczenie w postaci „znaku wodnego” (waterkmark). Każdy z tak zabezpieczonych plików posiada informację o Użytkowniku, który go zakupił.

3.26. Użytkownik, który nabył Produkty w Sklepie, może użytkować je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Ustawą o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Niedozwolone jest powielanie produktu, rozpowszechnianie, dystrybuowanie, kopiowanie, wypożyczanie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne (w tym udostępnianie w Internecie) i wykorzystywanie w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub w części albo jakiekolwiek modyfikowanie produktu (np. poprzez zmianę formatu pliku lub usuwanie zabezpieczeń czy oznaczeń), bez względu na cel i formę tych działań, o ile co innego nie zostanie uzgodnione w formie pisemnej ze Sklepem. Naruszenie tego postanowienia może wiązać się z odpowiedzialnością Użytkownika za ewentualne szkody wynikłe z tego działania.

3.27. Wszelkie Produkty dostępne w Sklepie - odpłatnie lub nieodpłatnie - podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, chyba że co innego wynika z licencji, o czym Pco Solutions poinformuje w karcie produktu (np. Open source).

3.28. Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania w Sklepie innym osobom, za których działania i zaniechania jak za swoje odpowiada Użytkownik.

3.29. W razie powzięcia przez Sklep informacji o tym, że Użytkownik (lub inne osoby, którym Konto zostało udostępnione), rażąco naruszył postanowienia Regulaminu, w szczególności zapisy wynikające z pkt 3.26, Konto użytkownika może zostać zablokowane do momentu wyjaśnienia sytuacji. O blokadzie konta Użytkownik zostanie poinformowany na adres podany adres e-mail. W razie potwierdzenia informacji o naruszeniu, konto Użytkownika może zostać trwale usunięte.

3.30. Użytkownik w każdej chwili może usunąć swoje konto w Sklepie wysyłając wniosek emailem na adres kontakt@pcosolutions. Email musi być wysłany z skrzynki pocztowej użytej do zarejestrowania konta. W temacie maila użytkownik wpisuje "Usuwam konto". O usunięciu konta użytkownik zostanie poinformowany drogą mailową.

3.32. Użytkownik, który nabył Treści cyfrowe w postaci videokursów jest uprawniony do ich przeglądania wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Sklepu lub w dedykowanej aplikacji mobilnej Sklepu na urządzeniach iOS, Android.

IV. ZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ

4.1. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

a. opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji niezbędnej do zachowania zgodności Treści cyfrowej z umową, przy czym aktualizacja nie obejmuje nowego wydania Treści cyfrowych, ani jakiegokolwiek nowego wydania Produktu;

b. przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Pco Solutions najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Pco Solutions zaakceptował.

4.2. Ponadto towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

a. nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b. występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Pco Solutins lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie.

4.3. Przedsiębiorca informuje konsumenta o aktualizacjach niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej z umową oraz dostarcza je konsumentowi przez czas:

a. dostarczania treści cyfrowej określonej w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły,

b. zasadnie oczekiwany przez konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej jednorazowo lub częściami.

4.4 Jeżeli konsument nie pobierze w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Pco Solutions zgodnie z pkt. 4.3, Pco Solutions nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji.

4.5. Pco Solutions nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w pkt. 4.1-4.2, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w pkt. 4.1-4.2, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

5.1. Pco Solutions ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili.

5.2. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany albo żądać doprowadzenia do zgodności Treści cyfrowej z umową, przy czym jeżeli naprawa i wymiana albo doprowadzenie do zgodności treści cyfrowych z umową są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Pco Solutions, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

5.3. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

a. Pco Solutions odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;

b. Pco Solutions nie doprowadził towaru do zgodności z umową;

c. brak zgodności towaru z umową występuje nadal, mimo że Pco Solutions próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d. brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 5.2.;

e. z oświadczenia Pco Solutions lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

5.4. Konsument może zgłaszać niezgodność towaru z umową (reklamację) za pomocą kontakty elektronicznego, drogą elektroniczną, telefoniczną.

5.5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis reklamacji oraz dokument potwierdzający nabycie reklamowanej rzeczy w Sklepie (np. kopia paragonu, potwierdzenie przelewu z rachunku bankowego, numer transakcji, etc.). Jednocześnie w przypadku reklamacji Produktów należy je przesłać na adres Pco Solutions. Pco Solutions w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta i powiadomi go o dalszym postępowaniu.

5.6. Pco Solutions zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

5.7. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.

5.8 Pco Solutions dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VI. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Z zastrzeżeniem pkt. 6.2-6.4, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Konsumentowi, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od daty objęcia produktów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik lub od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych przez Konsumenta, jeżeli wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Pco Solutions oraz bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru przez Konsumenta.

6.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

a. o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Pco Solutions wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości;

b. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c. o dostarczanie Treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Pco Solutions rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości, a Pco Solutions przekazał Konsumentowi potwierdzenie;

6.3. W przypadku wyrażania przez Konsumenta zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi dostarczania Treści Cyfrowych, które nie są dystrybuowane przez Sklep na trwałych nośnikach materialnym, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, poinformowania Konsumenta przez Pco Solutions o utracie prawa do odstępowania od umowy z chwilą jej wykonania przez Pco Solutions i po przyjęciu (akceptacji) tej informacji przez Konsumenta do wiadomości, prawo do odstąpienia wygasa z chwilą rozpoczęcia pobierania Treści cyfrowej lub użycia przycisku Czytaj.

6.4. Jeżeli Konsument zaznaczył opcję automatycznej wysyłki Treści cyfrowych po ich zakupie na urządzenia mobilne, czytniki lub Dropbox oraz Google Drive, po poinformowaniu Konsumenta przez Pco Solutions o utracie prawa do odstępowania od umowy do wszystkich treści cyfrowych zakupionych w przyszłości, aż do czasu rezygnacji - poprzez odznaczenie tej opcji i po przyjęciu (akceptacji) tej informacji przez Konsumenta do wiadomości, traci on swoje uprawnienie do odstąpienia od umowy z chwilą dokonania i opłacenia zakupu do wszystkich treści cyfrowych zakupionych w przyszłości, aż do czasu rezygnacji - poprzez odznaczenie tej opcji.

6.5. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może przesłać emailem na adres kontakt@pcosolutions.pl.

6.6. Dla ułatwienia prawa realizacji uprawnienia do odstąpienia od umowy, Konsument może skorzystać z formularza lub z oświadczenia, które stanowi załącznik do Regulaminu.

6.7. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się umowę za niezawartą. Pco Solutions nie później niż w terminie 14 dni zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Pco Solutions dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

6.8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Pco Solutions lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Pco Solutions do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Pco Solutions zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

6.9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

VII. DANE OSOBOWE I POLITYKA PRYWATNOŚCI

7.1. Użytkownik składając zamówienie w Sklepie internetowym podaje samodzielnie i dobrowolnie dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania oraz adres dostawy w formularzu rejestracyjnym Sklepu lub też udostępnia swoje dane przy użyciu konta Facebook.com lub Google.com., przy czym adres IP Użytkowania zostaje automatycznie zapisany przez Sklep m.in. podczas składania zamówienia. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak brak danych uniemożliwi realizację zamówienia. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (np. 6 ust. 1 lit. b) RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) .

7.2. Administrator przetwarza również dane Użytkowników:

a. w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 Ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisach i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;

b. w celu potencjalnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

c. w celach marketingowych Administratora oraz innych podmiotów – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;

7.3. W przypadku rejestracji lub logowania się do Konta w Serwisie za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook lub Google, Użytkownik wybierze tę formę logowania, a Serwis, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika, pobierze z konta Użytkownika w ramach portalu społecznościowego jedynie dane niezbędne do rejestracji i obsługi konta.

7.4. Celem realizacji zamówienia Sklep może przekazać dane osobowe Użytkownika w zakresie: imię i nazwisko, e-mail, telefon, adres zamieszkania lub doręczenia osobom trzecim, w celu niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Niniejsza zgoda obejmuje w szczególności przekazywanie danych firmie pośredniczącej w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki oraz przekazywanie danych do serwisów obsługujących płatności internetowe w celu dokonania autoryzacji płatności w celu i na zasadach określonych w regulaminach korzystania z usług tych serwisów.

7.5. Administratorem danych osobowych jest Administrator (zgodnie z definicją w komparycji). Dane osobowe są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a od dnia wejścia w życie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. i aktów prawnych, które zostaną wydane w jego wykonaniu.

7.6. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich ograniczenia lub usunięcia. Użytkownik ma ponadto prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania przeniesienia swoich danych.

7.7. Użytkownik może w każdym czasie wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.8. Użytkownik ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jego danych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

7.9. Użytkownik może wyrazić dodatkową zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz data urodzenia dla celów marketingowych przez Administratora oraz inne podmioty powiązane, w celu informowania go o nowych towarach, promocjach i usługach dostępnych w Sklepie, w tym zwłaszcza w formie Newslettera. Użytkownik w każdym czasie może wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.10. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na przesłanie przez Sklep wiadomości na podany adres e-mail z prośbą o opinię o zakupionych Produktach. Użytkownik w każdej chwili zgodę tę może wycofać. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7.11. Aby ułatwić korzystanie ze Sklepu, mechanizm nim zarządzający wykorzystuje technologię znaną jako cookies – informacje zapisywane przez serwer Sklepu na komputerze użytkownika. Przedmiotowe informacje dotyczą rozliczeń finansowych, takich jak wartość i przedmiot zamówienia oraz poufne dane dotyczące karty kredytowej. Technologia cookies nie służy pozyskiwaniu jakichkolwiek danych o osobach odwiedzających Serwis ani śledzenia ich nawigacji. Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Może to jednak spowodować pewne utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu. Szczegółowe zasady funkcjonowania cookies można znaleźć w naszej Polityce prywatności.

7.12. Administrator będzie przechowywać dane osobowe Użytkownika:

a. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez Użytkownika;

b. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje; przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe, z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, okresy przetwarzania danych w tym celu, określają stosowne przepisy.

7.13. Szczegóły ochrony danych Użytkownika znajdują się w Polityce prywatności. Wszelkie pytania lub wnioski dotyczące danych osobowych prosimy kierować bezpośrednio na adres [wyświetl email]@ebookpoint.pl.

VIII. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTÓW

8.1. Zapisy dotyczące prawa Konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy zobowiązującej do przeniesienia własności towaru na Konsumenta oraz umowy o dostarczanie treści cyfrowej stosuje się do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

IX. OPINIE I RECENZJE

9.1 Sklep udostępnia Użytkownikom możliwość dodania opinii o Produkcie. Dodając opinię Użytkownik wyraża zgodę na jej publikację w Serwisie, a także na jej modyfikowanie w zakresie wskazanym poniżej (pkt. 9.5). Informacja o opinii będzie zawierała datę jej publikacji. Użytkownik sam ustala czy w zamieszczonej opinii widoczny będzie podpis w postaci imienia, nazwiska lub pseudonimu, na co Użytkownik wyraża zgodę.

9.2. Każda opinia zamieszczona w Sklepie będzie zawierała adnotację: „potwierdzona zakupem” lub „niepotwierdzona zakupem”. Opinie potwierdzone zakupem pochodzą wyłącznie od Użytkowników, którzy nabyli Produkt w Sklepie lub innych Serwisach prowadzonych przez Pco Solutions, co weryfikowane jest w historii zamówień na koncie Użytkownika umieszczającego opinię.

9.3. Sklep udostępnia również możliwość dodania recenzentom (dziennikarze, blogerzy, influencerzy, właściciele oraz webmasterzy serwisów internetowych) recenzji na temat Produktu. Sklep informuje, że tego typu recenzje mogły powstać z uwagi na to, że recenzent otrzymał zachętę w postaci darmowego egzemplarza książki lub zapłatę.

9.4. Publikowane opinie i recenzje są subiektywnymi ocenami Użytkowników. Użytkownicy ponoszą odpowiedzialność za treść takich wypowiedzi.

9.5. Sklep zastrzega sobie prawo do usunięcia opinii lub recenzji w całości lub części, w niezbędnym zakresie, jeżeli zaistnieje podejrzenie, że:

- Użytkownik lub recenzent nie jest autorem zamieszczonej opinii lub recenzji, w szczególności jeśli skorzystał z opinii lub recenzji autorstwa osoby trzeciej;

- opinia lub recenzja narusza ogólnie przyjęte normy moralności, w szczególności obraża uczucia religijne, stanowi przejaw dyskryminacji, a także gdy zawiera treści sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego;

- opinia lub recenzja nie odnosi się do zakupionego Produktu;

- opinia lub recenzja narusza obowiązujące przepisy prawa w tym prawa podmiotów trzecich – w szczególności jeśli ma charakter zniesławiający, narusza dobra osobiste lub stanowi czyn nieuczciwej konkurencji;

- opinia lub recenzja zawiera streszczenie Produktu;

- opinia lub recenzja nie jest merytoryczna.

9.6. Sklep może skontaktować się z Użytkownikiem w celu wyjaśnienia, sprostowania, zmiany lub usunięcia treści opinii.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta, Kodeksu Cywilnego, Ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie o informowaniu o cenach towarów i usług.

10.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem, a Pco Solutions jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z realizacją umowy będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim w Katowicach, ul. Brata Alberta 4, 40-951 Katowice. Więcej informacji znajduje się na stronie http://uokik.gov.pl.

10.3. Pco Solutions zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian Regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.

10.4. Użytkownik, rejestrując konto w Sklepie internetowym, będzie miał możliwość logowania, przy użyciu tego samego loginu i hasła, do pozostałych Serwisów prowadzonych przez Pco Solutions.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od umowy (pobierz PDF) (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).

-– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Regulamin obowiązuje od dnia 30.12.2022r.


dezynsekcja gdańsk
deratyzacja w gdańsku
ozonowanie w gdańsku

© 1995-2021 PCO SOLUTIONS

Subisława 15/1 1th flor

80-354 Gdańsk

kontakt@pcosolutions.pl

+48 886 313 414

PCO SOLUTIONS - nowoczesny zakład DDD

Dezynfekcja to proces usuwania lub zabijania drobnoustrojów, takich jak bakterie, wirusy i grzyby, które mogą powodować choroby. Może być stosowana w różnych miejscach, takich jak pomieszczenia mieszkalne, biura, szpitale, restauracje
Z przyjemnością przygotowujemy ofertę deratyzacji, która obejmuje kompleksową usługę zwalczania szkodliwych gryzoni, takich jak myszy i szczury, w Państwa obiekcie. Nasze doświadczenie oraz wiedza na temat zwalczania szkodników pozwala nam
Dezynsekcja jest procesem, który polega na eliminowaniu szkodników z terenu, w którym żyjemy lub pracujemy. Infestacja szkodników, takich jak karaluchy, mrówki, pluskwy, pchły, kleszcze i inne insekty, może stanowić poważne